A kurzus kódja:BBN-FIL-101.11.03

A kurzus megnevezése: Mítosz és logosz

A kurzus előadója: Joó Mária

A kurzus helye és ideje:szerda 12,30- 14 I.ép. 208.

 

A kurzus előfeltétele(i):

A jegyszerzés módja(i): házidolgozat

Követelmények: órai részvétel (referátum)és házidolgozat (min. 5 o.)

 

A kurzus leírása, tematikája:

 

A görög filozófiai gondolkodás kezdetei a mítoszban rejlenek. Platónnál már a filozófián belül van a helyük, szerepük sokféle lehet. A képi és a fogalmi gondolkodás viszonyát szokták fejlődési fokozatoknak tekinteni, a mítosztól a logosz felé haladva alakul ki a filozófia mint fogalmi gondolkodás. Ez azonban már Platónnál sem ilyen egyértelmű, sőt sokszor akkor használ mítoszokat, metaforákat, amikor a logosz határaihoz ér. Alaposan megvizsgáljuk a híres platóni mítoszokat ebből a szempontból, miután összegyűjtöttük és csoportosítottuk őket. A mai filozófiában is mostanában kezd újból megjelenni a képekben, metaforákban való gondolkodás jelentőségének belátása, miszerint az emberi gondolkodás jelentős részben képi természetű.(vö. Nyíri Kristóf: A 21. század filozófiája felé in: Filozófia az ezredfordulón Bp, Áron 2000). A szeptemberi tanszéki konferencia előadásai erről bizonnyal jó tájékozódást fognak nyújtani. A filozófiai tradíció azonban Platón után mellőzte a képeket, történeteket, hasonlatokat: alacsonyabb szintnek ill. az irodalom, művészetek körébe tartozónak tartották.A következő félévben követjük a témát  egyes későbbi filozófusoknál (Kant, Locke, Hegel) egészen a mai gondolkodókig (Ricoeur, Davidson, Derrida), akár az irodalomelmélet, akár az esztétika tudományához sorolják őket.

 

 

 

 

 

 

A kurzushoz tartozó kötelező irodalom:

 

Platón: Állam barlanghasonlat, nap-hasonlat, Phaidrosz lélek-fogat és  Theuth mítosza a beszéd és írás kapcsolatáról, Lakoma Erósz születése. Prótagorasz: Prométheusz-m. Nagy eszkatológikus mítoszok: Phaidón és Állam végén. A kozmosz keletkezése, ciklusok Timaioszban a Démiurgosz, Atlantisz-m. Államférfi (268-273)

A. Danto: Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? Bp. Atlantisz

 

 

A kurzushoz tartozó ajánlott irodalom:

 

Főleg idegen nyelvű van:

J-P. Vernant: Mythe et pensée chez les Grecs Paris 1985 4. ed.

L. Brisson: Platon. Les mots et les mythes Paris 1982 (angol ford. Plato, the Mythmaker c. Chicago 1998)

W. Hirsch: Platons Weg vom Mythos zum Logos Berlin 1971

R. Buxton ed. From Myth to Reason?  Oxford  1999

P. Friedlaender: Platon 1-3. Berlin 1964 1. köt. Daimon, Arrheton, Mythos c. fej.-k (van angol kiadása)