Meghirdetett kurzusok


Pannon Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
Veszprém
Áron László


Vizsgaidőpontok és jegybeírás: 2009. június 4. 10:00 óra Helyszín: N111
és június 18. 10:00 óra Helyszín: N106


Angolszász jog és politika

Csütörtök 10:00--11:30 A02
A zárthelyi időpontja: 2009. május 14.
Megoldókulcs itt! -- Ponthatárok itt! -- Érdemjegyek itt!
A pótzárthelyi időpontja: 2009. május 21.

Vizsgaanyag:
Salisbury: Policraticus, Bp. Atlantisz, 1999, 53-65. o.
Morus: Utópia, Budapest, Magyar Helikon, 1963. 51-67. o., 82-89. o.
Bacon: Új Atlantis, az utolsó 10 oldal, Bp., Művelt Nép, 1954. 112-121. o.
Hobbes: Leviatán, XVII-XVIII. fejezet (Az állam okairól, létrejöttéről, definíciójáról; Az instituált uralkodó jogairól) Bp., Magyar Helikon, 1970. 145-159. o.
Locke: Értekezés a polgári kormányzatról, Bp. Gondolat, 1985. II-III., IX. fejezet (A természeti állapotról; A hadiállapotról; A politikai társadalom és kormányzat céljairól), 41-55. o. és 126-129. o.
Hume: Értekezés az emberi természetről, Harmadik kötet, III. könyv, II. rész, II. szakasz "Az igazságosság és a tulajdon eredetéről", Bp., Gondolat, 1976. 659-680. o.
Shaftesbury: Értekezés az erényről és az érdemről, Első könyv II. rész 4. szakasz, III. rész 1-3. Második könyv I. rész 1. szakasz, Bp., Kossuth, 1994. 26-58. o.
Mandeville: A méhek meséje, Bp., Magyar Helikon, 1969. 5-25. o.
Bentham: Bevezetés az erkölcsök és a törvényhozás alapelveibe, in: Brit moralisták a XVIII. században, szerk. Ludassy Mária, Bp., Gondolat, 1977. 677-687. o. és 707-711. o.
Mill: A szabadságról, 3. fejezet "Az egyéniségről mint a jólét egyik eleméről", Bp., Magyar Helikon, 1980. 110-145. o.(Részletek)
Oakeshott: Politikai racionalizmus I-II., in: Politikai racionalizmus, Bp., Új Mandátum Kiadó, 2001. 123-132. o.
Popper: A historicizmus nyomorúsága, Bp., Akadémiai Kiadó, 1989. 98-106. o.
Horváth Barna: Angol jogelmélet, Budapest, Pallas Stúdió, 2001.
A következő oldalak: 5-59. o; 112-119. o; 125-158. o; 171-213. o; 220-230. o; 254-267. o; 316-335. o; 372-377. o.
Badó Attila--Loss Sándor (szerk.): Betekintés a jogrendszerek világába, Budapest, Nyitott Könyv Kiadó, 2003. 42-130. o.

Ajánlott irodalom:

Györfi János: Anglia rövid története, Budapest, Anno Kiadó, [é. n.] Szántó György Tibor: Anglia története, Budapest, Maecenás, 1992. Britain 1993. An Official Handbook, London, HMSO, 1993. Elliott--Quinn: English Legal System, London--New York, Longman, 1998.
Bevezetés a filozófiába / Filozófiatörténet

Csütörtök 12:00--13:30 N106
A zárthelyi időpontja: 2009. május 14.
Vizsgaidőpontok és jegybeírás: 2009. június 4. 10:00 óra Helyszín: N111
és június 18. 10:00 óra Helyszín: N106
Megoldókulcs itt! -- Ponthatárok itt! -- Érdemjegyek itt!
A pótzárthelyi időpontja: 2009. május 21.

A vizsgaanyag megtalálható itt