Az Áron Kiadó tevékenysége
(Rövid referencia)


Az Áron Kiadó 1991. májusában alakult annak a vákuumnak a hatására, melyet a rendszerváltás a társadalomtudományi könyv- és folyóiratkiadásban okozott. A régi, nagy kiadóvállalatok a kezdeti idôszakban elbizonytalanodtak, és gyakorlatilag szüneteltették a társadalomtudományi mûvek megjelentetését. Az így támadt ûrt azután nagyszámú kisebb-nagyobb új kiadó próbálta betölteni, ezek egyikeként kezdte meg mûködését az Áron Kiadó is.
Fô tevékenységi területét a filozófiai mûvek megjelentetése képezi, melybe beletartoznak más társadalomtudományi diszciplinák elméleti jellegû munkái is. A kiadó különös súlyt fektet mai magyar szerzôk mûveinek kiadására, mivel úgy véli, a magyar tudományos életre leginkább az hathat élénkítôleg, ha a Magyarországon kutató és oktató tudósok kapcsolatba kerülhetnek közönségükkel. Ennek szellemében vállalta például a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Bizottsága folyóiratának, a Magyar Filozófiai Szemlének a kiadását, melyet 1992-tõl 2009-ig végzett.


A kiadó eddig megjelent fôbb kötetei a következôk:

Darab Tamás: A gépesített értelem: Vázlatok a mesterséges intelligencia filozófiájáról (1991) 131,-- Ft

Bimbó, K.---Máté, A. [Szerk.]: Proceedings of the 4th Symposium on Logic and Language (1993) 550,-- Ft

Karl-Otto Apel: Két erkölcsfilozófiai tanulmány (Különlenyomat a Magyar Filozófiai Szemle 1992/3-4. számából) 240,-- Ft

Felkai Gábor: Jürgen Habermas (1993) 580,-- Ft -- WordPerfect 5.1 formátumban:

-- Cimlap
-- Tartalomjegyzék
-- Elso fejezet
-- Második fejezet
-- Harmadik fejezet
-- Negyedik fejezet
-- Otodik fejezet
-- Hatodik fejezet
-- Irodalomjegyzék

Spinoza-tanulmányok, Szerkesztette: Boros Gábor (1994) -- .ZIP fajl 225,-- Ft

Társadalomtudomány és filozófia. Tanulmányok, Szerkesztette: Lendvai L. Ferenc (1994) 400,-- Ft

Lendvai---Nyíri: A filozófia rövid története (A Kossuth Könyvkiadóval közösen, 1995) -- A könyv szövege elérhető az MTA Filozófiai Kutatóintézetének honlapján

Tengelyi László: Kant (1995) 540,-- Ft

Vallásfilozófia Magyarországon, Összeállította: Nyíri Kristóf (1995) 325,-- Ft (Az MTA Filozófiai Intézetével közösen)

Némedi Dénes: Durkheim. Tudás és társadalom (1996) 720,-- Ft
A könyv javított szövege megtalálható itt (a HIK oldalán, a Kempelen Farkas digitális könyvtárban).

A teremtés. Filozófiatörténeti tanulmányok Szerkesztette: Fehér Márta (1996) 460,-- Ft

Újvári Márta: A szkepticizmus kihívása (1996) 440,-- Ft

Georg Lukács: Chvostismus und Dialektik (1996) 450,-- Ft

Imre Ruzsa: Introduction to Metalogic (1997) 600,-- Ft

Székely László: Az emberarcú kozmosz (1997) 880,-- Ft


Weiss János: A Frankfurti Iskola (1997) 820,-- Ft

Lendvai L. Ferenc: Közép-Európa koncepciók (1997) 880,- Ft

Steiger Kornél: Parmenidész és Empedoklész kozmológiája. Második kiadás (1998)  580,-Ft

Ruzsa Imre (Szerk.): Logikai zsebenciklopédia (1998)  620,- Ft

Boros Gábor: René Descartes (Nagy Gondolkodók) ISBN 963 85864 2 7  (1998)  960,- Ft

Szóbeliség és írásbeliség. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Szerk.: Nyíri Kristóf és Szécsi Gábor ISBN 963 85504 9 X (1998) -- [ZIP fájl]

János Rathmann (Hrsg.): Zur Geschichte der ungarndeutschen Philosophie. Aufklärungsperiode (1998)  1600,- Ft

Szécsi Gábor: Tudat, nyelv, kommunikáció (1998)  620,- Ft

Karl Popper: Szüntelen keresés. Intellektuális önéletrajz (1998)  980,- Ft

Eisenstein: Válogatott tanulmányok  (1998)

Kendeffy Gábor: Az egyházatyák és a szkepticizmus

Pauler Ákos: Bevezetés a filozófiába

Boros Gábor (Szerk.):  Kortársunk, Descartes

Ész és szenvedély. Tanulmányok a XVII. századi filozófia köréből. Szerk.: Boros Gábor -- [ZIP fájl]

Tudományfilozófia. Szöveggyűjtemény. Szerk.: Forrai Gábor és Szegedi Péter -- Az MTA Filozófiai Kutatóintézetének honlapján

Gottlob Frege: Az aritmetika alapjai, 1999

Perczel Zita: A Meseautó magányos utasa, (2000)

Hell | Lendvai | Perecz: Magyar filozófia a XX. században. Els rész, 2000

Weiss János: Tizenkét el adás a Frankfurti Iskoláról és a diákmozgalmakról,2000

Szívós Mihály: A látszat története. A kezdetekt l az i. e. I. század közepéig,2000

Kelemen János: A nyelvfilozófia rövid története Platontól Humboldtig, 2000

Boros Gábor (Szerk.) : Individuum, közösség és jog Spinoza filozófiájában, 2000

Nyíri Kristóf (Szerk.): Filozófia az ezredfordulón,2000

Hell -- Lendvai -- Perecz: Magyar filozófia a XX. században. Második rész, 2001

Schwendtner -- Ropolyi -- Kiss: Hermenautika és a természettudományok, 2001

Farkas--Kelemen: Nyelvfilozófia, 2002

Karikó Sándor(Szerk.): Az alkalmazott filozófia esélyei, 2002

Karikó Sándor(Szerk.): Európaiság. Politikai és morális kultúra, 2001

Czeglédi--Novák(Szerk.): Ész, természet, történelem, 2002

Weiss János: Metafizika és esztétika. Tanulmányok Adorno hagyatékáról, 2002

Wolfgang Röd: Hagyomány és újítás a filozófiában -- 2003

Karácsony Sándor: Magyarság és nevelés. Válogatott tanulmányok -- 2003

Nagy József: Vico. Eszmetörténet, mint korlátlan szemiózis -- 2003

Boros Gábor: A mozgástörvényekt l Isten értelmi szeretetéig. A morális univerzum kitágulása a mechanikai filozófiában -- 2003

Weiss János: Metafizika és esztétika. Tanulmányok Adorno hagyatékáról -- 2002

Szécsi Gábor: A kommunikatív elme. A nyelvtani kommunikáció fogalmi alapjai -- 2003

Boros Gábor: Ész és szenvedély. Filozófiai tanulmányok a XVII-XVIII. századról -- 2003

Szabó Z. Pál: Lázadás a halál ellen. Salvador Dalí -- Luis Bunuel: Andalúziai kutya -- 2003

Palló Gábor: Zsenialitás és korszellem. Világhírá magyar tudósok -- 2004

Mester Béla -- Perecz László (Szerk.): Közelítések a magyar filozófia történetéhez. Magyarország és a modernitás -- 2004

Tolcsvai Nagy Gábor: Alkotás és befogadás a magyar nyelv 18. század utáni történetében -- 2004

Imre Zoltán (Szerk.): Átvilágítás. A magyar színház európai kontextusban -- 2004

Békés Vera (Szerk.): A kreativitás mintázatai -- 2004

Palló Gábor (Szerk.): A honi kopernikusz-recepciótól a magyar Nobel-díjakig 2004

Sajó András (Szerk.): Befogadás és eredetiség a jogban és a jogtudományban. Adalékok a magyarországi jog természetrajzához -- 2004

Palló Gábor (Szerk.): Teremt befogadás. Összefüggések, tanulságok -- 2004

Weiss János: Az integrációtól a narrációig. A felvilágosodás dialektikájának recepciója -- 2004

Kelemen János: Nyelvfilozófiai tanulmányok -- 2004

Annemarie Pieper: Van-e feminista etika? -- 2004

Karikó Sándor (Szerk.): Értékválság -- Értékváltás. Tanulmányok az alkalmazott filozófia köréb l -- 2004

Weiss János: Az elismerés elmélete -- 2004

Weiss János: A kor -- Gondolatokban megragadva -- 2005

Nyíri--Palló(szerk.): Túl az iskolafilozófián. A 21. század bölcseleti élménye 2005

Hell Judit: Van-e feminista filozófia? -- 2006

Bikácsy Gergely: Saját Róma -- 2006

Herta Nagl-Docekal: Feminista filozófia -- 2006

Kelemen János: Dante, Petrarca, Vico, -- 2007

Leimdörfer Imre: Philosophia naturalis, -- 2007

Áron--Jócsák--Kalmár--Kerner: Filozófia. Középiskolásoknak, -- 2007

Szécsi Gábor: Kommunikáció és gondolkodás -- 2007

Ludassy Mária (szerk.): A Felvilágosodás álmai és árnyai -- 2007

Weiss János: Kant után szabadon -- 2007